Erasmus - Glasgow dag 2

Idag har vi varit i grupper med elever i åldern 8 – 12 år. I några av klasserna var grupperna åldersblandade, i andra var de åldershomogena. Liksom i de yngre åldersgrupper instruerade lärarna en liten grupp åt gången, under tiden som de andra jobbade med andra uppgifter, eller lyssnade. Några lärare samlade också en liten grupp elever för redovisning och återkoppling. Genomgående fick eleverna öppna frågor för att reflektera och ge många olika förklaringar. I en klass P 4 och P 5, dvs primary 4 och primary 5, arbetade alla samtidigt med geometri men med skillnad i svårighetsgrad. De yngre arbetade med tvådimensionella figurer och de äldre med tredimensionella figurer.

P4 

P5

Båda grupperna fick redovisa sina arbeten vid olika tillfällen och under tiden gav de varandra respons.

Trots att klasserna var åldersblandade delades de in i grupper efter ålder både vid genomgångar och redovisningar och vi såg inte någon elev jobba vidare med något individuell uppgift efter egen förmåga.

I ett av klassrummen fann vi Blooms taxonomi på väggen, som vi känner igen från vårt skolutvecklingsprojekt "Med rätt att utmanas -  i en skola för alla". Eleverna reflekterar kontinuerligt över dessa förmågor och använder dem i sitt arbete för att fördjupa och utveckla sina kunskaper. Förmågorna är kopplade till frågor som vidgar sättet att tänka.

(Se mer detaljerade bilder längst ned)

Överlag uppfattade vi att alla pedagoger jobbar på ett likande sätt. Skolan har egna planer som skrivits utifrån de centrala läroplanerna. Tre gånger per år, i slutet av varje termin, lämnar lärarna en rapport om hur eleverna utvecklats till skolledningen, som skickar rapporten vidare. Som en ny undervisnings- och inlärningsmetod kommer vi att prova ett likande stationssystem där vi kan ha genomgång med en liten grupp vid en av stationerna, samtidigt som övriga elever är sysselsatta. Vi kommer då att dela in eleverna efter förmåga för att kunna få tillfälle att ge extra utmaningar till de som behöver.  

Maria, Malin, Marie, David och Anna