Skolverkets stödmaterial för särskilt begåvade elever

I torsdags blev skolverkets stödmaterial för särskilt begåvade elever klart, materialet hittas här:

http://skolverket.se/skolutveckling/larande/sarskilt-begavade-elever-1.230661

Sverige är verkligen inte först i världen med ett material som på myndighetsnivå lyfter dessa elevers behov i skolan - men vi är faktiskt först i Norden.

Det är heller inte så att detta material innehåller facit och lösningar på allt - men det är en bra start inför fortsatt arbete. Ni som läser det - det finns så mycket mer, och i materialet finns det delvis tips och länkar som tar er vidare. 

Viktig läsning i samband med detta är också Roland S. Perssons texter som skulle varit med i materialet men som av olika anledningar hamnade utanför. De texterna hittas här:

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:800406/FULLTEXT01.pdf