Bedömning är mer än betyg!

Jag har precis avslutat den webbaserade kursen ”Bedömning och betyg”, som är ett samarbete mellan Skolverket och Karlstads universitet och som riktar sig till lärare och skolledare i grundskolan och på gymnasiet. Kursen består av sex moduler som man genomför i egen takt via datorn och som (om man vill) följs av en slutuppgift och ett intyg på genomförd kurs. Förutom att kursen grundligt redogör för hur bedömning går till och hur det i slutändan blir till betyg, lyfter och betonar kursen en mycket viktig, och tyvärr ibland bortglömd, aspekt av bedömning, nämligen att bedömning är så mycket mer än betyg!

Den formativa bedömningen handlar om att forma, d.v.s. att påverka lärarens undervisning såväl som elevens lärande utifrån vad som synliggörs vid bedömningen. När eleven får kännedom om var hen är, vart hen ska och hur hen ska ta sig dit, skapas förutsättningar för eleven att förstå syftet och målet med undervisningen och därmed sin egen roll i processen. Det är därför viktigt att som lärare reflektera över den återkoppling man ger eleven. I hur stor utsträckning hjälper den eleven framåt i sitt lärande? Hur kan eleven använda bedömningen för att utvecklas? På kursen ges många goda exempel på hur det i praktiken kan gå till.

Det är dock inte bara eleverna som ska formas av bedömningen, utan vi lärare måste också använda bedömningen som ett instrument för reflektion kring vår egen undervisning. Genom att utvärdera och bedöma vad eleverna kan och inte kan, får vi betydelsefull information om vår undervisning. Vad har fungerat? Vad måste förändras för att eleverna ska utveckla färdigheter som enligt bedömningen är otillräckliga?

Jag upplever att bedömning i alltför stor utsträckning förknippas med betygssättning, av såväl lärare som av elever och föräldrar. Det är inte konstigt, med tanke på att så mycket av den mediala bedömningsdebatten kommit att handla om betyg, men beklagligt eftersom det skymmer sikten för det formativa förhållningssättet; den bedömning som hjälper eleven framåt och som ska forma vår undervisning i klassrummet. Den bedömningen handlar inte om betyg, den handlar om lärande!  // Susanne Mellerskog