Mentorsspeglar

Jag har tidigare berättat om hur vi fritidspedagoger arbetar på Råtorpsskolan. Hur vår huvudsakliga tid i barngrupp ligger på just fritidstid. Jag beskrev hur vi arbetar på uppdrag av vårt Elevhälsoteam och hur vi utgår från våra styrdokument och vårt centrala innehåll samt hur vi anpassar våra aktiviteter så att alla elever skall kunna vara med genom att skapa tillgängliga lärmiljöer på fritidshemmet. 

Vi har också mentorsspeglar. Varje fritidspedagog speglar en lärare. Förra läsåret arbetade jag gentemot förskoleklassen och speglade då förskoleklassläraren. Att som fritidspedagog arbeta i förskoleklass gör det möjligt att verkligen gå ”all in” även under skoldagen då vårt centrala innehåll till stor del liknar varandra. Jag hade tur som fick börja detta nya arbetssätt just i förskoleklass då detta är ett ypperligt tillfälle då mycket tid och tillfällen ges till att under stor del av dagen lära känna barnen.

Vad är då att vara spegel? På Råtorpsskolan är samarbetet mellan alla oss vuxna kring barnen viktigt. Att tillsammans se alla aspekter av barnens hela skoldag för att kunna ge dem de bästa förutsättningar till en trygg lärmiljö är något vi fokuserar på. Därför började vi under läsåret 2017-2018 att samarbeta fritidspedagog/lärare gentemot en barngrupp och jag samarbetade, speglade mig i förskoleläraren, i vårt gemensamma arbete i förskoleklassen.

Detta innebär även att vi tillsammans genomför utvecklingssamtalen vilket ger vårdnadshavarna en fin chans att få en helhetsbild av barnens skoldag och en trygghet i att vi alla finns och inbjuder till samtal och reflektion över hur vi, de och barnen upplever deras tid här. Att som fritidspedagog få vara med i denna viktiga del av arbetet i skolan och i utvecklingssamtalet sänder en tydlig signal om värdet av oss som fritidspedagoger gentemot vårndadshavare och våra lärarkollegor. Det är också en tydlig signal från vår rektor till oss fritidspedagoger.

Vi fritidspedagoger skapar tillsammans med lärarna på det här sättet bättre förutsättningar för eleverna att nå kunskapsmålen. Det gör även att föräldrarna får en tydlig bild av hur vi samarbetar kring detta. Målsättningen är också att vi följer de klasser vi började vår spegling i upp till de börjar år 4.

Jag har alltså följt förskoleklassen upp till åk 1 och speglar från och med detta läsår deras klasslärare i åk 1 och kommer så att göra, om inget oförutsett sker, upp till det är dags att lämna över dem till mellanstadiet. Att få tillfälle att skapa denna relation är ett privilegium för både mig som fritidspedagog och min spegel. Det skapar en trygghet här och nu för eleverna och deras föräldrar och det kommer säkerligen även underlätta för en smidig och trygg övergång när det blir dags för nästa stadie.
/Pia Holmberg, fritidspedagog