Elevhälsan och diskrimineringslagen

Från och med 1 januari 2017 är kravet på en formell Likabehandlingsplan borta. Vi inom skolan berörs inte nämnvärt av detta då Skollagen fastställer att det varje år ska upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkningar. Det är i stort sett likställt med de skrivningar som finns i diskrimineringslagen med undantaget att diskrimineringslagen tydligt lyfter fram de olika diskrimineringsgrunderna.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) sammanfattar de nya reglerna på sin hemsida. Det nya i lagen är att arbete med aktiva åtgärder ska bedrivas i fyra steg:

  • undersöka
  • analysera
  • åtgärda
  • följa upp och utvärdera 

samt att arbetet ska dokumenteras fortlöpande. 

Bilden till vänster är hur DO sammanfattar processen och bilden till höger är hur Skolverket tänker sig att ett systematiskt kvalitetsarbete kan bedrivas. Utan att överdriva kan vi i skolan lätt känna igen oss i hur DO tänker sig processen. Vi är vana att tänka i dessa banor.  Arbetar vi på detta sätt säger dessutom Skolverket att vi har en högre kvalitet än om vi inte gör det. Vad har då detta med elevhälsan att göra? Kartläggning, analys, åtgärder och uppföljningar är de ben som elevhälsoarbetet på Råtorp står på. Jag är övertygad om att detta tankesätt genomsyrar de allra flesta elevhälsoteam runt om i vårt land. 

 undersöka, analysera, genomföra, följ och upp och utvärdera Bildresultat för systematiskt kvalitetsarbete

Men man kan ändå fundera på varför det blir en förändring i lagen. Vad är viljan bakom de nya skrivningarna? Min tolkning är att lagstiftaren vill säkerställa att Likabehandling inte enbart blir en pappersprodukt utan att det istället fokuseras i större utsträckning på processerna bakom planerna. Vi har tidigare skrivit om skyddsfaktorer och framgångsfaktorer för elevhälsoarbete och om de skydds- och friskfaktorer som finns.

Att arbeta förebyggande handlar till stor del om att skapa trygghet för alla elever i våra verksamheter. Här anser jag att elevhälsoteamet kan och ska ta ett större ansvar och driva detta hårdare tillsammans med lärare och elever. Vi har redan börjat skissa på hur vi ska få till detta på ett bra sätt, men det får bli ett annat inlägg längre fram.
/Magnus Sjödin, rektor