Kritik mot åtgärdsgarantin

I tidigare blogginlägg har jag skrivit om den s k åtgärdsgarantin. Nu när remisstiden gått ut för betänkandet ”På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik” kan man se att flera tunga remissinstanser är kritiska, bl a Skolverket och Lärarförbundet. Lärarförbundet befarar att en åtgärdsgaranti kommer att leda till ytterligare detaljstyrning av lärarna och ännu mer dokumentation. Enligt min mening är det Lärarförbundet som står för den allra mest relevanta kritiken när de skriver att det är inte upptäckten av elevers svårigheter som är problemet för lärarna. Det som saknas är tid att utveckla undervisningen tillsammans. Håller ni med?

Det finns även positivt inställda remissinstanser, men så gott som alla yttranden pekar på lärarbristen och bristen på speciallärare/specialpedagoger som ett allvarligt hot mot möjligheten att garantera att elever får det stöd de har rätt till.

Artikeln som det här inlägget grundar sig på hittar du i i Lärarnas tidning.

/Malin Granström