Förbättrad läsförståelse enligt PISA 2015

Presskonferens om PISA-resultaten 2015 pågår och du kan se den live via Skolverkets hemsida. Redan nu står det klart att svenska elevers läsförståelse ökat enligt PISA-undersökningen. Sverige har gått från 483 poäng och under OECD-genomsnitt till 500 poäng och över OECD-genomsnitt. 

Andelen lågpresterande har minskat och andelen högpresterande ökat. Gapet mellan flickor och pojkar minskar och det är framförallt lågpresterande pojkar som förbättrat sig. 

Kanada ligger i topp, följt av Finland. Norge ligger fortfarande högre än Sverige. 

Det ska bli spännande att läsa vidare analyser av resultaten. Personligen så tror jag att en bidragande orsak är att lärare arbetar mer medvetet med elevers textförståelse idag. Kompetens-utveckling genom Läslyftet och lokala satsningar på lässtrategier, genrepedagogik och liknande har gett resultat. Jag hoppas de förbättrade resultaten får nationella och lokala politiker att förstå att satsningarna måste fortsätta. Jag hoppas också att regeringen ändrar sig och fortsätter betala ut statsbidrag för Läslyftet även efter nästa läsår. Det behövs!

/Malin